• 09137960527
  • مشاوره رایگان و شارژ

تعمیر،شارژ کپسول آتش نشانی ،نوسازی و نصب کارت گارانتی یک ساله

تعمیر،شارژ ،نوسازی و نصب کارت گارانتی یک ساله

تعمیر،شارژ کپسول آتش نشانی ،نوسازی و نصب کارت گارانتی یک ساله

خدماتی که شرکت آتش یاران بر روی کپسول آتش نشانی انجام می دهد عبارت است از:

1-تخلیه کامل کپسول با استفاده از دستگاه تخلیه.

2-پرکردن کپسول با مواد جدید.

3-سرویس قطعات کپسول آتش نشانی.

4-شارژ کپسول به گونه ای که درجه مانومتر در محل استاندارد خود قرار بگیرد.

5-عملیات برچسب زدایی کپسول آتش نشانی.

6-در صورت نیاز رنگ کردن کپسول آتش نشانی.

7-کارواش کپسول.

8-پلمپ کردن ضامن کپسول آتش نشانی.

9-نصب کارت گارانتی یکساله کپسول آتش نشانی.

تماس